Predavanje, mr Aleksandra Sanader u Joga savezu Srbije

Na poziv prof. dr Predraga Nikića, dana 29.8.2015. godine mr Aleksandra Sanader održala je gostujuće predavanje u Joga savezu Srbije pod nazivom “Mesto, uloga i značaj joge u sistemu sporta Republike Srbije”. Predavanju su prisustvovali svi predstavnici članica Joga saveza Srbije i joga instruktori/ke (sportski stručnjaci) koji su angažovani u različitim sportskim organizacijama širom Srbije.

Predavanje

Koleginica Aleksandra Sanader se osvrnula na trenutnu poziciju joge kao sportske grane i Joga saveza Srbije kao nacionalnog granskog saveza koji sprovodi važne poslove stručnog osposobljavanja i obezbeđuje stručno savetodavnu pomoć svojim članovima u stručnom radu u skladu sa zakonskom regulativom Države i nacionalnim i međunarodnim sportskim pravilima. Glavno polazište, kao i zaključak ovog predavanja jeste da joga ima značajno mesto i ulogu u sistemu sporta Republike Srbije, što je u velikoj  meri uslovljeno stručnim radom (organizacija i stručnjaka) i njegovom usklađenošću sa zakonskom regulativom Države.

Ključna poruka:
Joga ima značajno mesto i ulogu u sistemu sporta Republike Srbije što je u velikoj meri uslovljeno stručnim radom (organizacija i stručnjaka) i njegovom usklađenošću sa zakonskom regulativom Države.
Glavne tačke:
1. Joga po definiciji sportske aktivnosti pripada sistemu sporta. Pored toga što je sama svojevrsna samostalna sportska aktivnost ona može da se primeni u svim pojavnim oblicima sporta: školskom, rekreativnom i takmičarskom sportu.
2. Stručni rad u jogi obavljaju sportske organizacije i sportski stručnjaci. Povezivanjem individualnog i kolektivnog rada sa zajedničkim primarnim ciljem (podizanja nivoa pojedinačnog i kolektivnog zdravlja), kroz nacionalni granski savez, omogućuje razvoj i primenu joge u svim vidovima sporta.
3. Joga savez Srbije, kao pridruženi nacionalni granski sportski savez u Sportskom savezu Srbije, sprovodi važne poslove osposobljavanja i stručno savetodavnu pomoć svojim članovima u stručnom radu koji je usklađen sa zakonskom regulativom Države (Zakon o sportu, Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje sportrskih aktivnosti i delatnosi,…) i sportskim pravilima (nacionalnim i međunarodnim).
4. Pored ispunjavanja uslova za obavljanje joge (registracija, članstvo, objekti, oprema,…), potrebno je adekvatno planiranje, programiranje, vođenje evidencija stručnog rada, kao i kontinuirano usavršavanje stručnjaka joge, u cilju unapredjenja zdravlja sportista koji praktikuju jogu.