Naučno društvo za oblast joge

MEĐUNARODNO DRUŠTVO ZA NAUČNA INTERDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA U OBLASTI JOGE

Međunarodno društvo za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge je osnovano zbog potrebe da se objedine, podstiču i usmeravaju naučno istraživačke aktivnosti u oblasti joge.

Inicijator, osnivač i predsednik UO Društva je prof. dr Predrag K. Nikić – univerzitetski profesor,  dobitnik odlikovanja “Padma Šri” od strane Indijske Vlade, profesor Međunarodne Joga Akademije, predsednik Skupštine Evropske joga federacije, počasni predsednik Joga Saveza Srbije, međunarodni savetnik Svetskog joga saveta Internacionalne joga federacije, počasni sekretar Internacionalne joga federacije za Srbiju i predsednik Svetske komisije za naučna istraživanja u oblasti joge Internacionalne joga federacije.

CILJEVI

Međunarodno društvo je naučna ustanova za interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge i pružanje naučnih usluga, okuplja naučne istraživače koji praktikuju i istražuju efekte praktikovanja joge u različitim naučnim disciplinama. Cilj ove institucije je sprovođenje naučno istraživačkog rada ali i afirmacija rezultata sprovedenih naučnih istraživanja, povezivanje rezultata iz različitih naučnih disciplina u jedinstvenu bazu podataka, saradnja sa drugim naučnim institucijama i medijima.

NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD U OBLASTI JOGE

Međunarodno društvo za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge upućuje instruktore joge na izučavanje naučne i stručne literature o jogi podstičući ih da se uključe u naučna istraživanja efekata joga prakse. Svim članovima Joga Saveza Srbije i studentima Međunarodne Joga Akademije omogućeno je direktno uključenje u naučno-istraživačke aktivnosti Međunarodnog društva za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge kao i pristup naučnoj literaturi o jogi.

NAUČNA KONFERENCIJA O JOGI

U saradnji sa Joga Savezom Srbije i Međunarodnom Joga Akademijom za školovanje instruktora joge, Međunarodno društvo za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge svake godine, u avgustu/septembru mesecu organizuje Međunarodnu interdisciplinarnu naučnu konferenciju o jogi koja se održava u Kongresnom centru Sava. Ona okuplja najveće svetske naučne autoritete koji izučavaju fenomene praktikovanja joge u različitim naučnim oblastima. Međunarodna naučna interdisciplinarna konferencija o jogi sprovođena je pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

NAUČNI ČASOPIS U OBLASTI JOGE

Međunarodno društvo za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge u saradnji sa Međunarodnom Akademijom za školovanje instruktora joge i Joga Savezom Srbije izdaje međunarodni naučni joga časopis: Smisao, koji prezentuje odabrane (recenzirane) rezultate naučnih istraživanja na polju joge.

AKREDITACIJA PROGRAMA

Međunarodno društvo za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge je kao naučna institucija učestvovala u pripremi i akreditaciji programa kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika na osnovu odluke Zdravstvenog saveta Srbije iz decembra 2010. i marta 2011. godine. Akreditovani su sledeći programi:

Kurs obuke za instruktora joge,
Joga tehnike kao pomoć u povećanju spremnosti na stres,
Joga tehnike kao pomoć u prevazilaženju hipertenzije,
Joga tehnike kao pomoć u povećanju spremnosti na stres kod menadžera,
Joga u primeni – međunarodni simpozijum prve kategorije.

MEĐUNARODNI JOGA KAMPOVI

Međunarodno društvo za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge je kao naučna institucija učestvovala u pripremi programa stručnog usavršavanja instruktora joge. U saradnji sa Joga Savezom Srbije i Međunarodnom Joga Akademijom, dva puta godišnje organizuje se Međunarodni joga kamp (letnji i jesenji) na kojem se instruktori iz Srbije i drugih zemalja stručno usavršavaju joga metodama.

MEĐUNARODNA SARADNJA

Međunarodno društvo za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge, Joga Savez Srbije i Međunarodna Joga Akademija ostvaruju saradnju sa istaknutim međunarodnim naučnim i obrazovnim ustanovama u oblasti joge. Potpisani su sporazumi o naučno-tehničkoj saradnji sa: Patanjđali institutom iz Haridvara u Indiji, sa Kaivaljadama institutom iz Pune u Indiji i sa Univerzitetom Vivekananda iz Bangalora u Indiji i Fakultetom sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu. Članovi Naučnog veća su naučni istraživači i profesori univerziteta iz celog sveta.

NAUČNI ODBOR

Naučni odbor Društva čine najuglednija naučnoistraživačka imena iz sveta joga teorije i prakse. Društvo pruža podršku studentima i doktorantima u sticanju naučnih zvanja a koja tretiraju oblast joge. Društvo je savremena naučno-istraživačka ustanova koja u svom sastavu ima sve neophodne kapacitete za bavljenje ovom delatnošću, kadrovski obezbeđen sa, trenutno, 29 doktora nauka iz različitih oblasti sa sigurnom perspektivom da se u najskorije vreme taj broj znatno uveća u cilju sprovođenja aktivnosti iz delokruga rada Društva.

Međunarodno društvo za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge upisano je u Evidenciju naučnih, naučno-stručnih društava koja se vode kod CPN-a pod brojem 184/14 od 30.4.2014.

Kontakt e-mail:
yoga.science.world@gmail.com
nikic.predrag@gmail.com

Vidi više o naučnom joga društvu:
www.yoga-science.eu
www.joga-akademija.com
www.yogasavezsrbije.com
www.joga-tv.com