O nama

ЈОГА САВЕЗ СРБИЈЕ

Улица: Гандијева 101

11070 Београд – Нови Београд

Tel: 064 1244 336

 

 

Иницијатива за оснивање савеза за област јоге покренута је осамдесетих година двадесетог века. Јога савез је регистрован деведесетих година двадесетог века. Основан је са циљем успостављања стандарда јога праксе, стручног оспособљавања у области јоге и подизања квалитета јога инструкторског рада. Јога савез Србије је надлежни национални савез, члан Интернационалне јога федерације, Тоталне јога алијансе, Европске и Америчке јога федерације. Чланица је Спортског савеза Србије и Асоцијације Спорт за све.

Данас Јога савез Србије окупља највећи број удружења у области јоге из Србије, али и сарадника из читавог света, репрезентујући академски приступ јоги.

Чланице Јога савеза Србије су нетакмичарске и такмичарске оријентације. Чланице – организације нетакмичарске оријентације негују традиционални приступ јоги. Међу нетакмичарима су и организације које јогу виде као облик рекреације. Међутим, чланице Јога савеза су и организације које учествују у такмичењима у области јоге. Све организације у области јоге сарађују у духу поштовања различитости у сагледавању и интерпретацији јоге.

Чланице Јога савеза Србије су постигле консензус око статута, система правила и етичког кодекса, начина вођења регистра сертификованих инструктора/оперативних тренера у области јоге и издавања дозвола за рад – лиценци, а све у намери успостављања стандарда, подстицања континуираног усавршавања и међусобне сарадње.

Законски оквир у коме се одвијају активности јоге у Србији уређен је од стране Министарства здравља и Министарства омладине и спорта. Од стране Министарства здравља јога се уређује Законом о здравственој заштити (Сл. гласник РС бр. 25/2019)) и Правилником о ближим условима, начину и поступку обављања метода и поступака комплементарне медицине (“Сл. гласник РС”, бр. 1/2020)).

Од стране Министарства омладине и спорта област јоге се уређују Законом о спорту (Службени гласник РС 10/2016), Правилником о номенклатури спортских занимања и звања Републике Србије, Правилником о дозволи за рад спортских стручњака, Правилником о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту, Правилником о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области спорта у Републици Србији, Правилником о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта, Правилником Европске јога федерације и Статутом Спортског савеза Србије, Статутом Јога савеза Србије и другим подзаконским актима.

17. јула 2018. године Влада Републике Србије усвојила је Одлуку о новом “Шифарнику занимања” који се примењује од 1. јануара 2019. године. У новом шифарнику занимања области јоге су припале две шифре:
3230.03 – јога терапеут и
3423.07 – Инструктор јоге

ЦИЉЕВИ ЈОГА САВЕЗА СРБИЈЕ

Својим деловањем Јога савез Србије доприноси развоју и промоцији јоге у Србији и подстицањем практиковања јоге у свим сегментима друштва, у складу са законом; промовише идеју олимпизма, образовну и васпитну функцију јога спорта, фер плеј (фаир плаy), разумевање, толеранцију и одговорност кроз бављење јогом; штити и промовише интересе јоге; промовише Србију у погледу спремности за организацију великих јога манифестација и такмичења; обавља послове којима се обезбеђују услови за праћење, развој и унапређење јоге код младих, у оквиру школског спорта, јоге особа са инвалидитетом и врхунског спорта; јоге за старија лица, развија међуградску и међународну јога сарадњу; обавља и друге послове од заједничког интереса у складу са законом, Стратегијом развоја спорта у Републици Србији, Статутом Спортског савеза Србије, Статутом Јога савеза Србије и другим актима.

УСПОСТАВЉАЊЕ ЈОГА СТАНДАРДА

Све чланице Јога савеза Србије успоставиле су стандарде декларисане од Светске и Европске јога федерације, чији је савез члан. Јога Савез Србије пружа информације, односно стручне консултације, свим јога организацијама и појединцима из Србије која су заинтересована да своје активности у области јоге ускладе са међународним стандардима, важећим законским прописима, региструју свој инструкторски рад и изврше потребну допуну знања.
Јога Савез Србије подстиче развој јога активности, усклађује активности својих чланица, организује унапређивање стручног рада стручњака за област јоге; ствара услове и подстиче бављење јогом.

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА ИНСТРУКТОРА ЈОГЕ – 360 (ТРЕЋИ НИВО СТРУЧНЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ)

Програм стручног оспособљавања инструктора јоге спроводи се на основу Решења број: 150-00-2/2013-03 издатог од стране надлежног министарства РС и одобрења европске комисије. Завршетком програма стручног оспособљавања полазник стиче занимање инструктор у спорту (јога), трећи ниво стручне оспособљености.

По завршетку програма стручног оспособљавања инструктора јоге, добија се међународно признато Уверење, могућност за добијање дозволе за рад (лиценце) и могућност чланства у Јога Савезу Србије.

Програм стручног оспособљавања инструктора јоге (360 часова) траје 8 месеци и спроводи се на основу Закона о спорту и Правилника о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту. Видети више
https://yogasavezsrbije.com/program-strucnog-osposobljavanja-instruktora-joge/

IZDAVANJE DOZVOLA ZA RAD INSTRUKTORA JOGE

Izdavanje dozvola za rad instruktorima joge, Joga savez Srbije sprovodi u skladu sa Pravilnikom o dozvoli za rad sportskih stručnjaka i o tome vodi urednu evidenciju.

ОСТВАРЕНА САРАДЊА СА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

Јога савез Србије, Међународно друштво за научна интердисциплинарна истраживања у области јоге и Међународна јога академија остварују сарадњу са истакнутим међународним научним и образовним установама у области јоге. Потписани су споразуми о научно-техничкој сарадњи са Патанђали институтом, са Каиваљадама институтом, Универзитетом Вивекананда у Индији, Универзитетом Мангалор у Индији и са Факултетом спорта и физичког васпитања у Београду. Чланови Научног већа су научни истраживачи и професори универзитета из читавог света.

Међународни мајстор јоге и почасни председник Јога савеза Србије, проф. др Предраг К. Никић је универзитетски професор и међународни саветник Европског јога савета Интернационалне јога федерације, члан Скупштине Интернационалне јога федерације, председник Скупштине Европске јога федерације и професор на Међународној јога академији. Сертификована инструкторка Јога Савеза Србије Вукица Јанковић, МА у функцији је почасног секретара Интернационалне јога федерације, Интернационалне јога спорт федерације и Европске јога спорт комисије за Србију и БиХ.

ИНОВАЦИЈА ЗНАЊА И СТРУЧНИ СКУПОВИ

Јога савез Србије упућује представнике удружења и инструкторе јоге на континуирану стручну иновацију знања у области јоге. У складу са тим захтевом, Јога Савез Србије два пута годишње организује Међународни јога камп (летњи и јесењи) на којем се инструктори из јога центара из Србије и других земаља стручно усавршавају јога методама.

Јога Савез Србије је на основу одлуке Здравственог савета Србије из децембра 2010. и марта 2011. септембра 2012. и јула 2013.године акредитовао неколико програма континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике, а у складу са Законом о здравственој заштити (Сл. гласник РС 72/09). Акредитовани су следећи програми: Курс обуке за инструктора јоге (А-1-2123/12), Јога технике као помоћ у повећању спремности на стрес (А-1-2125/12), Јога технике као помоћ у превазилажењу хипертензије, Јога технике као помоћ у повећању спремности на стрес код менаџера, Јога у примени – међународни симпозијум прве категорије.

СПЕЦИЈАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

Својим програмима Јога савез Србије посвећује посебну пажњу раду са осетљивим друштвеним групама као што су деца и млади, особе са инвалидитетом, рековалесценти, старија лица и жртве насиља у процесу самооснаживања и укључивања у заједницу. Видети
više: https://yogasavezsrbije.com/projekti/

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

Јога савез Србије упућује <спан стyле=”фонт-сизе: 0.95ем; лине-хеигхт: 1.6ем;”>инструкторе јоге <спан стyле=”фонт-сизе: 0.95ем; лине-хеигхт: 1.6ем;”>на изучавање научне и стручне литературе за област јоге подстичући их да се укључе у научна истраживања ефеката практиковања јоге. Свим чланицама Јога савеза Србије омогућено је директно укључење у научно-истраживачке активности Међународног друштва за научна интердисциплинарна истраживања у области јоге као и приступ научној литератури о јоги.

НАУЧНИ ЧАСОПИС О ЈОГИ: СМИСАО

Јога Савез Србије у сарадњи са Међународном јога академијом и Међународним друштвом за научна интердисциплинарна истраживања у области јоге издаје научни јога часопис “Смисао” (<а хреф=”хттп://www.yога-сциенце.еу”>www.yога-сциенце.еу), који презентује одабране резултате научних истраживања на пољу јоге. Научни чланци у часопису објављују се на енглеском и српском језику. Научни часопис “Смисао” излази једном годишње и доступан је највећим библиотечким базама из Европе и света. Часопис “Смисао” је индексиран у међународној научној индексној бази Copernicus international (видети више: http://journals.indexcopernicus.com/International+Scientific+Yoga+Journal+SENSE,p2974,3.html).

МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ О ЈОГИ

У сарадњи са Међународним друштвом за научна интердисциплинарна истраживања у области јоге, Јога Савез Србије сваке године организује Међународну интердисциплинарну научну конференцију о јоги која се одржава у Конгресном центру Сава. Она окупља највеће научне ауторитете који изучавају феномене практиковања јоге у различитим научним областима. О угледу конференције сведочи и учешће представника три највећа Универзитета јоге из Индије (2012): Универзитета Вивекананда, Каиваљадама и Патанђали. Видети више:
https://yogasavezsrbije.com/naucne-konferencije-o-jogi/

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛИ ЈОГЕ

Јога савез Србије, у сарадњи са Војвођанским и Београдским савезом, сваке године организује Међународни фестивал јоге на којем се, поред домаћих, представљају и јога друштва из целог света. То је прилика да се представници различитих школа јоге у духу разумевања упознају са посебностима стилова јоге коју заступају. Фестивал се изводи са циљем да се грађанима Србије пружи могућност да се упознају са различитим школама и стиловима присутним и у другим земљама света. На Фестивалу јоге представници јога клубова представљају свој рад и размењују искустава. Прошлогодишњи Фестивал јоге окупио је 450 учесника и око 2.000 посматрача из земље и света. Међунродни јога фестивал је због своје атрактивности увршћен у календар Туристичке организације Београда и Србије а спроводи се под покровитељством Светске и Европске јога федерације. Фестивалом се афирмише јога као здрав стил живота. Видети više: https://yogasavezsrbije.com/festivali-joge/

НАЦИОНАЛНО ЈОГА ТАКМИЧЕЊЕ

Одржава се једном годишње и окупља све веће јога центре – такмичарске оријентације из Србије. У различитим категоријама представници  јога центара остварују све запаженије резултате. Збод немогућности да самофинансирају ове активности донета је Одлука да се до даљњег обустави организовање такмичења: Видети више:
https://yogasavezsrbije.com/nacionalno-prvenstvo-u-jogi/

ЈОГА ПЕРФОРМАНС: ЈОГА ДАНИ ДОБРИХ ДЕЛА – ДАНИ ЈОГЕ У СРБИЈИ

Јога савез Србије је до 2021. сваке године организовао јога перформанс под називом ДАНИ ЈОГЕ У СРБИЈИ – ЈОГА ДАНИ ДОБРИХ ДЕЛА у којем учествују инструктори јоге; полазници програма стручног оспособљавања из читаве Србије; заинтересовани грађани, али и гости из иностранства. У јога перформансу су учествовали јога инструктори из Аустрије, Чешке Републике, Црне Горе, БиХ, Швајцарске, Италије, Немачке. За присуство иностраних представника јоге, у нашем Јога перформансу, треба захвалити нашим покровитељима Светској, Европској и Америчкој јога федерацији која је проследила позив за учешће многим јога савезима из света.

ЧИНИ ДОБРО – НАГРАДИ СЕБЕ

У организацији Јога савеза Србије и Београдског јога савеза, у раније одржаним Јога перформансима, (улица Кнеза Михаила – 2013, Трг Републике – 2014, испред Дома народне скупштине – 2015, Калемегданска тврђава – 2016, Ташмајдански парк – 2017) учествовало је преко 2500 инструктора и љубитеља јоге који су демонстрирали “Поздрав Сунцу”. Јога перформанс се годинама одржава и у Новом Саду у сарадњи са Војвођанским јога савезом, (на Милетићевом тргу; на Петроварадинској тврђави; испред зграде СПЕНС-а) уз учешће инструктора јоге из многих градова Србије. Јога перформансом учесници позивају грађане да учине добро дело: себи, најближима, колегама на послу подсећајући их да је добро дело највећа награда себи. Јога перформансом Јога савез Србије најављује акцију бесплатних промотивних часова јоге у Јога парку на Ади, која се спроводи сваке године од маја до септембра широм Србије. Видети више:https://yogasavezsrbije.com/festivali-joge/

ПРОМОТИВНИ ЧАСОВИ ЈОГЕ У ГРАДОВИМА СРБИЈЕ

Јога савез Србије у сарадњи са Београдским јога савезом традиционално организује акцију бесплатних часова јоге у природи под називом “Вежбајте јогу са нама” која се одвија од маја до септембра на зеленим површинама градских паркова, са циљем да се свим заинтересованим грађанима Србије омогући да вежбају јогу и да пасиван одмор замене активним уз вођство стручно оспособљених и сертификованих инструктора Јога савеза Србије. Акција се спроводи још од 2009. године у Београду и свим већим градовима Србије. Само у Београду у Јога парку на Ади у бесплатним часовима јоге учествује близу 2.500-3.000 грађана различитих узрасних доби. Видети више: https://yogasavezsrbije.com/akcija-vezbajte-jogu-sa-nama/

АРТ ЈОГА СИМИЛИРИС

Јога савез Србије је иницирао и промовише нови стил јоге у Србији – Арт јога Симилирис који је настао као потреба спајања сензибилитета јоге и уметности и у којем се, током извођења јога серијала, акцентира естетска димензија. Арт јога симилирис је стил јоге који се изводи уз музичку пратњу киртана или бађана, уз базични јога захтев да је покрет усклађен са дисајним током, ритмом и фокусирањем пажње на одређене енергетске центре, пружајући учесницима и гледаоцима уметнички доживљај. Видети више:https://yogasavezsrbije.com/art-yoga-similiris/

КИРТАН ГРУПА САМАДХИ

Група инструктора јоге већ годинама приређује концерте индијске музике негујући музичку форму бађана и киртана. Већ годинама Киртан група Самадхи чини неизоставни део програма сваког међународног јога кампа. Посебно је био запажен концет одржан у августу 2013. у великој сали Студентског културног центра који су пратили гости Међународног јога фестивала. Посебну част указала је својим присуством и амбасадорка Индије Нариндер Чаухан. Наредних година низали су се наступи широм Европе. Видети више: https://yogasavezsrbije.com/kirtan-joga/

ЈОГА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ – КОРПОРАТИВНА ЈОГА

Јога савез Србије се придружио акцији Европске јога федерације која је 2014. годину прогласила годином афирмације Јоге у организацијама (Цорпорате yога). Инструктори јоге који су прошли допунски програм стручног оспособљавања већ воде јогу у успешним корпорацијама које препознају значај практиковања јоге. Програм јоге за менаџмент обезбеђује већу отпорност на стрес као и више дискурса приликом доношења важних одлука. Програм јоге намењен запосленима подупире психо-физичко здравље запослених и утиче на постизање већег радног учинка. Видети више: https://yogasavezsrbije.com/joga-u-korporacijama/

МЕЂУНАРОДНО ЧЛАНСТВО

Јога савез Србије је регистрован у надлежном Министарству и чланица је Интернационалне јога федерације, Тоталне јога алијансе, Европске јога федерације, Интернационалне спортске јога федерације, Спортског Савеза Србије.

ЧЛАНСТВО У ЈОГА САВЕЗУ СРБИЈЕ

Чланство у Савезу може бити: редовно, придружено, помажуће и почасно. О пријему редновне чланице одлучује Скупштина а на основу предлога Управног одбора. Придружена чланица може постати редовна тек након годину дана проведених у статусу придружене чланице. О статусу придружених чланица о којима Управни одбор да препоруку за пријем у редновно чланство, а на основу активног залагања на остваривању циљева и задатака савеза у складу са усвојеним планом, разматра се на првој редовној седници Скупштине јога савеза.

Чланица може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању. Чланство престаје дужом неактивношћу чланице или одступањем тј. непоштовањем начела која произилазе из међународних стандарда јога праксе. Чланица или члан који грубо повреди Закон, Статут Спортског савеза Србије, Статут Јога савеза Србије или међународни јога кодекс брише се из регистра чланица без права на поновно укључење.

ЕВИДЕНЦИЈА ЧЛАНСТВА

Савез и чланице Савеза воде евиденције својих чланова (књига чланова) и друге базичне евиденције: категорисаних спортиста, спортских стручњака и спортских резултата, у а складу са Законом о спорту. Јога савез и чланице савеза су дужне да се упишу у матичне евиденције, у складу са Законом о спорту и да се у случају престанка рада из њих одјаве.

ПРАВА ЧЛАНИЦА У ЈОГА САВЕЗУ СРБИЈЕ

У складу са Законом о спорту и важећим подзаконским актима Јога савез Србије је надлежни национални савез за област јоге (Правилник о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области спорта у Републици Србији (“Сл. гласник РС”, бр 95 од 30. новембра 2016) основан првенствено с циљем: развоја области јоге, односно развоја активности и делатности у подручју свог деловања; усклађивања активности својих чланова; репрезентовања националног спорта у подручју свог деловања; стварања услова за постизање врхунских резултата; организовање и вођење такмичења; учешћа у унапређивању стручног рада спортских јога стручњака.

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

ЗАКОНСКИ ОКВИР ЗА ОБЛАСТ ЈОГЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Као у већини Европских земаља и у Републици Србији Законски оквир у коме се одвијају активности јоге уређен је од стране Министарства здравља и Министарства омладине и спорта.
Од стране Министарства здравља јога се уређује Законом о здравственој заштити (Сл. гласник РС бр. 25/2019)) и Правилником о ближим условима, начину и поступку обављања метода и поступака комплементарне медицине (“Сл. гласник РС”, бр. 1/2020)).
Од стране Министарства омладине и спорта област јоге се уређују Законом о спорту (Службени гласник РС 10/2016), Правилником о номенклатури спортских занимања и звања Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 7/2013), Правилником о дозволи за рад спортских стручњака (“Сл. гласник РС”, бр. 7/2013), Правилником о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту (Сл. Гласник РС 8/13), Правилником о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области спорта у Републици Србији, („Сл. гласник РС”, број 95/2016, члан 6) и Правилником о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта („Сл. гласник РС”, број 51/2016, члан 3), Правилником Европске јога федерације и Статутом Спортског савеза Србије, Статутом Јога савеза Србије и другим подзаконским актима.

Право на учлањење у ЈСС

– Све организације у области јоге које испуњавају законске услове могу остварити право на учлањење у Јога савез Србије – надлежни национални, и територијални јога савез (Београдски или Војвођански јога савез).
Законодавац је предвидео Територијалну надлежност. То значи да се организације у области јоге учлањују у надлежни савез према седишту тј. месту где се остварују активности за које су регистроване.

Чланство и идентитет

Учлањењем, организације и стручњаци (инструктори јоге) из области јоге настављају са досадашњим активностима.
У духу разумевања и поштовања различитости у сагледавању и интерпретацији јоге свака чланица негује (као до сада) свој идентитет усклађујући своје активности са законским прописима.

Учлањењем, организације и стручњаци (инструктори јоге) из области јоге настављају са досадашњим активностима.
У духу разумевања и поштовања различитости у сагледавању и интерпретацији јоге свака чланица негује (као до сада) свој идентитет усклађујући своје активности са законским прописима.

Издавање дозвола за рад

– У складу са чланом 27. Закона о спорту дозволу за рад можете остварити подношењем захтева Јога савезу Србије. (Правилник о стручном раду у области јоге (последњи Правилник у низу) – линк: хттпс://yогасавезсрбије.цом/wп-цонтент/уплоадс/СПОРТСКА-ПРАВИЛА-ЈСС-2017.пдф )

На кога се односе Правилници

Јога је данас масовна област која своју популарност дугује принципу „добровољности“ и неговању поштовања различитости.
Јога доприноси здрављу, али и социјалној кохезији, превазилажењу предрасуда и ширењу етичких принципа који се кроз јогу преносе.

Иако је јога изворно нетакмичарски оријентисана данас се јогом равноправно могу бавити:

1.нетакмичари
а. појединци и организације који негују традиционални приступ јоги
б. појединци и организације који негују академски пруступ јоги
ц. појединци и организације који се рекреативно баве јогом

2, такмичари
а. појединци и организације који се такмиче по утврђеним пропозицијама и у пријављеним категоријама

На основу Закона усвојена су Спортска правила Јога савеза Србије која чине следећи Правилници:

1) Правилник о такмичењу за област јога спорта – односи се само на такмичарски оријентисане организације и појединце у области јоге;
2) Правилник о организацији такмичења у области јога спорта – односи се само на такмичарски оријентисане организације и појединце у области јоге;
3) Правилник о спречавању негативних појава у области јога спорта – односи се и на нетакмичаре и такмичаре;
4) Правилник о медицинској заштити у области јога спорта – односи се на све: нетакмичаре и такмичаре
5) Дисциплински правилник у области јога спорта – односи се на све: нетакмичаре и такмичаре
6) Правилник о стручњацима у јога спорту и стручним лицима у ЈСС – односи се на све: нетакмичаре и такмичаре
7) Правилник о стручном раду у области јоге – односи се на све: нетакмичаре и такмичаре

Семинари континуиране јога едукације

Свака чланица ЈСС има право да предложи и са Комисијом за одобравање програма континуиране едукације утврди бодовну листу семинара за своје чланове, како би им се омогућило доказивање континуитета у стручном усавршавању у процесу продужавања дозвола за рад.

Коришћење и расподела буџетиских средстава

Јога савез Србије, од оснивања, своју одрживост обезбеђује самофинансирањем и никада није имао прилику да користи или располаже са буџетским средствима а која се опредељују на основу предлога Спортског савеза Србије, а од стране Министарства омладине и спорта.

Учлањењем, организације и стручњаци (инструктори јоге) из области јоге настављају са досадашњим активностима.
У духу разумевања и поштовања различитости у сагледавању и интерпретацији јоге свака чланица негује (као до сада) свој идентитет усклађујући своје активности са законским прописима.

Планирање и евиденција рада инструктора јоге

Инструктори јоге као спортски стручњаци дужни су да планирају и евидентирају стручни рад који обављају у организацијама у области јоге, у складу са Законом о спорту, подзаконским актима и правилима надлежног националног савеза за област јоге. – Над стручним радом у области јоге врши се стручни надзор (члан 32. Закона о спорту). Стручни надзор врши Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, а на територији аутономне покрајине – Покрајински завод за спорт и медицину спорта, преко стручних спортских надзорника, као поверени посао. Правна и физичка лица у области јоге дужна су да омогуће обављање стручног надзора, у складу са овим законом. Лицу које онемогући обављање стручног надзора спортски инспектор може привремено забранити обављање спортске активности, односно делатности, све док не омогући обављање стручног надзора.

Јога у породици спортова?

Изворно јога није била спорт а ни облик лечења иако се у неким списима препоручује за успостављање здравствене равнотеже. Базично одредиште јоге је достизање унутрашње слободе – мокша. Међутим, данас се у већини европских земаља јога препознаје као област спорта и као облик традиционалне помоћи људском здрављу.
Као што су се области примене јоге развијале кроз време, тако се ни појам спорта више не везује само за такмичења. Појам спорта данас обухвата широк хоризонт људског деловања намењен свеукупном развоју човека. Стога је у већини европских земаља јога захвално прихватила улазак у спортску породицу, као област спорта која повезује нетакмичаре и такмичаре. У нетакмичаре спадају практичари јоге традиционалне и академске оријентације али и они који је рекреативно вежбају. У такмичаре јоге спадају они који на такмичењима приказују достигнуте вештине које оцењује комисија. Такмичење у области јоге је својеврсно ревијално представљање тимова и појединаца. Није у духу јоге тежити да будемо бољи од других, међутим потпуно је у духу јоге представити резултате својих упрегнућа, резултате који су настали у намери да се буде бољи од себе од јуче. То је облик комуникације са собом и окружењем, бескрајно прожимање пуруше (суштине) и пракрти (појавног). У духу је јоге поштовати различитости у њеном сагледавању и интерпретацији.
Уласком у породицу спортова јога је обезбедила поштовање, равноправност, уређеност, видљивост, надзор над стручним радом инструктора а све са циљем подизања стручности и повећања безбедности полазника.

Подсећамо Вас да Вам на располагању стоји струковни, саветодавни и правни сервис Јога савеза Србије као и сервиси Војвођанског и Београдског јога савеза.

За сва додатна питања стојимо Вам на располагању.
Јога савез Србије:  jogasavezsrbije@gmail.com
Војвођански јога савез:  vojvodjanski.joga.savez@gmail.com
Београдски јога савез:  beogradski.joga.savez@gmail.com